พิธีมหาพุทธาภิเษก มงคลจักรวาล

-17%
สินค้าหมดแล้ว
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท

 

  1. เหรียญที่ระลึกมหากฐิน 2566 วัดพระธาตุหมื่นหิน
  2. เหรียญที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ (หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท)
  3. เหรียญพระพทุธเจ้าสิบชาติ
  4. พระผงสมเด็จพรหมบันดาล
-17%
สินค้าหมดแล้ว
เหรียญ เลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท
เหรียญกฐิน 66 มงคลจักรวาล หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิต เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลา เหรียญที่ระลึกกฐิน พระปิดตตาสามจักรวาล พระพิฆเนศสามจักรวาล พระสมเด็จพรหมบันดาล

วาระการปลุกเสกยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

ณ วัดพระธาตุหมื่นหิน โดย พระราชวัชรธรรมโสภณ(หลวงปู่ศิลา) พระวชิรญาณวิศิษฏ์(หลวงพ่อสุริยันต์) พระครูปลัดสุขวัฒน์(หลวงพ่อต้อม)เป็นวาระปฐมฤกษ์งานพิธี มงคลจักรวาลมหาพิธีใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ เวลานี้

 
1.หลวงปู่สมาน สุธมฺโม ที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี
2.หลวงปู่ชัชวาลย์ จนฺทโชโต วัดบ้านปูน จ.อยุธยา
3.หลวงปู่ตี๋ ปวโร วัดดอนเนรมิต จ.ชัยนาท
4.หลวงพ่อชู เตชธมฺโม วัดทัพชุมพล จ.นครสวรรค์
5.หลวงปู่เมียน กัลยาโณ วัดจะเนียง จ.บุรีรัมย์
6.หลวงพ่อเหิน ปุญญกฺเขตฺโต สำนักสงฆ์เพชรพญาธาร จ.เพชรบูรณ์
7.หลวงปู่วัน จันทวํงโส วัดโนนไทยเจริญ จ.ศรีสะเกษ
8.หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส จ.อยุธยา
9.พระอาจารย์พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่
10.พระครูปืน ปญฺญาวุโธ วัดลาดชะโด จ.อยุธยา
11.หลวงปู่มหาตุ่ม เตมิโย วัดศรีวิชัย จ.มหาสารคาม
12.หลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโณ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร
13.หลวงพ่อบุญเดช ญาณเตโช วัดถ้ำแสงธรรม (ภูลังกา) จ.บึงกาฬ
14.หลวงปู่วัฒนา อภิวฑฺฒโน วัดโนนทองวราราม จ.มหาสารคาม
15.หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมาราม จ.ศรีสะเกษ
16.หลวงปู่เสวียน จารุธมฺโม วัดกระมัลพัฒนา จ.ศรีสะเกษ
17.หลวงปู่พิมพา พลญาโณ วัดกลางเม็กดำ จ.มหาสารคาม
18.หลวงปู่สิงห์ทอง จิตตฺกโร วัดศรีพัฒนาราม จ.ร้อยเอ็ด
19.หลวงพ่อชิต เตชธมฺโม วัดบ้านสนวนศรัทธาธรรม จ.ศรีสะเกษ
20.หลวงปู่สมศรี สุจิตโต วัดป่าศรีสว่างธรรม จ.กาฬสินธุ์
21.หลวงปู่โสภา ธมฺมิโก วัดป่าเครือวัลย์ จ.กาฬสินธุ์
22.หลวงปู่บุญยอ ขันติโก วัดเทพนัดดา จ.นครพนม
23.หลวงปู่วิเชียร วิมโล วัดเสมอใจ จ.ศรีสะเกษ
24.หลวงปู่ล้อม สีลสํวโร วัดป่าเมตตาธรรม จ.ร้อยเอ็ด
25.หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดสังฆปรีดี จ.ขอนแก่น
26.หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
27.หลวงปู่ฝาน อิสสโร วัดป่าเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์
28.หลวงพ่ออุดล อคฺคธมฺโม วัดป่าดงเมือง จ.กาฬสินธุ์
29.พระอาจารย์อนุวัตร อมรเมโธ วัดวังตะเคียนทอง จ.เพชรบูรณ์ (มหาวัดเหนือ)
30.พระอาจารย์โขง ปิยธมฺโม วัดป่าอุณาโลม จ.ร้อยเอ็ด
31.หลวงปู่ขำ เกสาโร วัดหนองแดง จ.มหาสารคาม
32.หลวงปู่สูนย์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าอิสระธรรม จ.สกลนคร
33.หลวงปู่พา สุนทโร วัดฮ่องแฮ่ จ.ร้อยเอ็ด
34.หลวงปู่ประเสริฐ สิริคุตฺโต วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี จ.อุบลราชธานี
35.หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร
36.หลวงปู่คัมภีร์ กิตติญาโณ วัดเทพยุดาราม จ.ร้อยเอ็ด
37.หลวงพ่อสงวน วิสารโท วัดโพธิ์ศรีชัย จ.ร้อยเอ็ด
38.พระอาจารย์นิธิศ ญาณวีโร วัดหงส์ประดิษฐาราม จ.สงขลา
39.พระอาจารย์อดิศักดิ์ จารุวณฺโณ วัดป่าหนองมงคล จ.ร้อยเอ็ด
40.พระอาจารย์เด่นดวง ติสสโร วัดน้อยสามัคคี จ.ร้อยเอ็ด
41. หลวงปู่คีบ ธีรปญฺโญ อายุ 108 ปีวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดนครพนม
42. หลวงปู่บรรณ ทีฆายุโก วัดภูด่านแต้ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
43.หลวงพ่อวิจิตร ภทฺทกิตฺติโก วัดบ้านน้ำมุด จ.กาญจนบุรี
44.หลวงปู่แผน โสภโณ วัดโสภณพัฒนาราม จ.กาฬสินธุ์
45.หลวงปู่เวิน คุเณสโก วัดบูรพาโคกเครือ จ.กาฬสินธุ์
46.หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม 
47. หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา มหาสารคาม
48.พระอาจารย์อภิชาต อภิชาโต วัดหลักร้อย จ.นครราชสีมา
49.พระอาจารย์เพทาย นนฺทวโร วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ จ.เชียงราย
50.พระอาจารย์ต้อม ปภสฺสโร วัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด

51.หลวงปู่น้อย ฐิตธมฺโม วัดอรัญญิกาวาส จ.มหาสารคาม
52.หลวงปู่ศรีทา สิริจนฺโท วัดเหล่าสูงบุปผาราม จ.ร้อยเอ็ด
53.หลวงปู่ศิลา สุมฺงคโล วัดป่าท่าสิมมา จ.อุดรธานี
54.หลวงปู่สุนทร ขนฺติโก วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์
55.หลวงปู่ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด
56.หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร วัดเทพปูรณาราม จ.ขอนแก่น
57.หลวงปู่สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล วัดป่าสักดาราม จ.ร้อยเอ็ด
58.หลวงปู่สถาพร โชติธมฺโม วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด
59.พระอาจารย์วิชิต ปัญญาวโร วัดป่าอัมไพรวัลย์ จ.ร้อยเอ็ด
60.พระอาจารย์แว่น ธมฺมรกฺขิโต วัดป่าโคกกลาง จ.กาฬสินธุ์
61.หลวงพ่อวิทัย อคฺคปญฺโญ วัดโพธิ์ร้อยต้น จ.ร้อยเอ็ด
62.หลวงพ่อสายันณ์ ปญฺญาวชิโร วัดมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด
63.หลวงพ่อสงวน ปเทสโก วัดป่าทรงธรรม จ.ร้อยเอ็ด
64.หลวงพ่อเหนอ ธมฺมวโร วัดปทุมรังษี จ.กาฬสินธุ์
65.หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม
66.หลวงพ่อไสว สุธีโร วัดผาพยอม จ.มุกดาหาร
67. พระครูชุมพรศีลโสภิต บุดสา วัดป่าศรีเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
68.หลวงพ่อบุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์
69.พระอาจารย์เอก อติภทฺโท วัดโพธาราม จ.ชัยนาท
70.หลวงพ่อวิชัย โกวิโท วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท
71.พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม วัดในเตา จ.ตรัง
72.พระอาจารย์ไฉน อตฺตคุตฺโต ที่พักสงฆ์อรัญญิกาวาสคุ้มใหม่จ.กาฬสินธุ์
73.หลวงปู่พิทักษ์ พลญาโณ ที่พักสงฆ์เขาวงพรมวิหาร จ.กาฬสินธุ์
74.พระอาจารย์ฉัตรชัย ถามิโก วัดคูหาผานิพพาน จ.กาฬสินธุ์
75.พระอาจารย์ชูชาติ สุชาโต วัดคำสร้างไก่ จ.กาฬสินธุ์
76.พระอาจารย์อริยะ เตชธโร ที่พักสงฆ์ฤทธิธรรม จ.กาฬสินธุ์
77.หลวงพ่อนิคม จนฺทโชโต วัดป่าบ้านนายอ จ.กาฬสินธุ์
78.หลวงพ่อสมศักดิ์ จิรปญฺโญ ที่พักสงฆ์อัมพวันคุณศรีเมฆ จ.กาฬสินธุ์
79.หลวงปู่ประสิทธิ์ ฐานธมฺโม ที่พักสงฆ์ถ้ำบังบด จ.กาฬสินธุ์
80.หลวงปู่แดง ฐิตญาโณ ที่พักสงฆ์ผาเจริญธรรม จ.กาฬสินธุ์
81.พระอาจารย์วิทธี ชยธมฺโม ที่พักสงฆ์ถ้ำพระ จ.กาฬสินธุ์
82.พระอาจารย์สถินไทย มหานาโค ที่พักสงฆ์ดอนเลา จ.กาฬสินธุ์
83.หลวงพ่อชาญชัย กลฺยาโณ ที่พักสงฆ์วิสุทธิญาณสุนทร จ.กาฬสินธุ์
84.หลวงพ่อบุญชัย อคฺควโร ที่พักสงฆ์ป่าจอมศรี จ.กาฬสินธุ์
85.หลวงปู่สอน อตฺตรกฺโข ที่พักสงฆ์พิมายศิลา จ.กาฬสินธุ์
86.พระอาจารย์ไกรทอง ขนฺติโก ที่พักสงฆ์ภูจ้อก้อ จ.กาฬสินธุ์
87.พระอาจารย์สุระ ธีรสุโร ที่พักสงฆ์ภูถ้ำพระ ต.หนองผือ จ.กาฬสินธุ์
88.พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ (ชัย ชุตินฺธโร) วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
89.พระครูปลัดพุฒศิษย์ สิริปุญฺโญ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
90.พระครูปลัดธรรมกิตติ์ ปญฺญฺาวชิโร วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
91.พระครูสังฆวุฒิกร(พรประทิพย์) วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
92.พระครูสมุห์ธน สุทฺธปญฺโญ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
93.พระครูสุธีราณุวัตร ธีรญาโณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด
94.พระปัญญา สิทโธ วัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์
95.พระปลัดศักดิ์ชัย กิตฺติญาโณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
96.พระมหาชวน ชวนปญฺโญ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
97.พระมหาวราวุธ วราวุโธ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
98.พระมหาอนุวัฒน์ อนุวฑฺฒโน วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
99.พระครูสถิตศีลาภิรัต วัดคุ้งคงคา จ.ร้อยเอ็ด
100.พระอาจารย์เลิศศักดิ์ โชติปุญโญ วัดป่าเทพมงคลญาณ จ.ร้อยเอ็ด
101.พระอาจารย์ตา ฐิตธมฺโม วัดป่าศรีโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
102.พระครูพุทธิธรรมคุณ วัดป่าจตุคามสามัคคี จ.ร้อยเอ็ด
103.พระครูสังฆรักษ์ประชัน ถาวรจิตโต วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
104.พระครูวรปัญญาประสุต วัดศรีวิลัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
105.พระครูอรุณสิริโชติ วัดอรุณสิงคาราม จ.ร้อยเอ็ด
106.พระครูโกศลธรรมานุศาสน์ วัดบ้านสามแยก จ.ร้อยเอ็ด
107.พระครูปริยัติธรรมากร วัดพระธาตุอุปมุง จ.ร้อยเอ็ด
108.พระครูเอกุตรสตาธิคุณ วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด
109.พระครูปลัดอภิชัย อนันตวังโส ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา จ.กาฬสินธุ์
110. พระอาจารย์ภัสกร สุธัมโม สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์ จ.มุกดาหาร
และคณะสงฆ์จาก 3 จังหวัดอีกราว 1000 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์
 

ฝ่ายฆราวาส

4 ครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ ร่วมในงานมงคลจักรวาล 

1.ปู่ฤาษีเกศแก้ว

ฤาษีผู้บำเพ็ญบารมีเด็ดเดี่ยวในธรรม แห่งอาศรมสถานปู่ฤาษีเกศแก้ว หนองบัวลำภู
อาจารย์ทองสุก แสงสุรินทร์
ครูพันพระคาถาสาริกาลิ้นทอง สังวาลย์ปืน ระเบิดซุ มหาปราบตันปืน กำปั้นหนักหมื่น บรมครูตัวเสี้ยนโบราณสืบสายวิชาพ่อกุลา พ่อฮะ พ่อแดง และยังเป็นศิษย์ผู้น้องหลวงปู่ศิลา สิริจันโท สำนักอาจารย์ธรรมบุญ เทพนาที

2.แม่ชีจันทร์ทา ฤกษ์ยาม

วัดป่าภูริทัตตะ บ้านไร่พัฒนา ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด. มหาอุบาสิกาผู้มีจิตสว่างไสวแห่งวงกรรมญาน

3.อาจารย์เทียม ซิวใจเอื้อ

ศิษย์ในสายพุทธาคมปู่เที่ยง น่วมมานา พ่อฮะ ก้อยประเสริฐ บรมครูแห่งการปั้นพ่อแก่ ครูสักที่มีแตกฉานอักขระเลขยันต์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.อาจารย์ทองสุก แสงสุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด

5.อาจารย์หงส์ชัย สำนักโหรเชียงตุง จ.เชียงราย

-17%
สินค้าหมดแล้ว